Miljø og kvalitet gjennom ISO-sertifisering

Miljøfyrtårn og ISO-sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart. Dette betyr at Bussring sine kunder og samarbeidspartnere kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne drive i henhold til de standarder som ISO-sertifiseringen krever.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn

ISO (den Internasjonale Organisasjon for Standardisering) utarbeider standarder for blant annet miljø og kvalitet. Dette er beskrevet gjennom standardene ISO14001 og ISO9001 og passer til organisasjoner i alle næringer.

Et ISO 9001: 2015-sertifikat viser at kvalitetsstyringssystemet i bedriften er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med denne. Dette er en prosessorientert standard, og den legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Elementer i standarden er blant annet; kvalitetsstyringssystem, ressursstyring, produktsalg, måling, analyse og forbedring.

Et ISO 14001: 2015-sertifikat viser at bedriften er målt opp mot en standard for god miljøledelse og at den er i samsvar med denne. Standarden er basert på to konsepter; kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk. Elementer i standarden er blant annet miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og utbedring og ledelsesevaluering.

VÅR MILJØ-POLITIKK

Bussring sin miljøpolitikk skal tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav.

Vårt verdigrunnlag består av visjon, omdømmeverdier og grunnverdier.
Vi skal jobbe for en transport og turistnæring som gjennom økonomisk vekst skal kunne tilby anstendige helårlige arbeidsplasser som igjen bidrar til å skape bærekraftige byer og lokalsamfunn.
Vi skal jobbe med bærekraft gjennom ansvarlig forbruk og produksjon, med mål om å bidra til å stoppe klimaendringene.
Vi skal alltid arbeide for å minimere våre lokale fotavtrykk med hensyn til energibruk, slitasje på natur, støy og andre ulemper for lokalbefolkninga.
Vi skal kontinuerlig søke å vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Bussring.

Vi definerer bedriftens miljøpolicy slik:

 • Bli sertifisert og levere etter standardene ISO 14001. Fortsette å jobbe med krav for å beholde status som miljøfyrtårnsertifisert.Tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • Tenke kvalitet og miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
 • Etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimere bruk av forbruksmaterialer
 • Bruke ISO14001 miljøledelsesstyringssystemet som gir gode retningslinjer
 • Ha gode rutiner, instrukser og prosedyrer som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten
 • Foretrekke samarbeid med leverandører som er klima- og miljøbevisste og eventuelt oppfordre dem til å bli miljøsertifisert
 • Bidra til lokal verdiskaping gjennom å samarbeide med lokale leverandører
 • Oppfordre gjester til å betale CO2 kompensasjon for reiser
 • Spre trafikken over flere sesonger, produkter og gjennom dette involvere flere samarbeidspartnere i regionen
 • Alt vi gjør skal hensyn ta miljøet, naturen, folkene som bor her og utvikling på en bærekraftig måte.
 • Vi har som mål å sørge for en mest mulig miljø- og klimavennlig leveranse av alle produkter og tjenester som er tilgjengelige gjennom vårt bookingsystem, både egne aktiviteter og ved videresalg av andres aktiviteter og tjenester.
 • Vi har som mål å arbeide for å minimere våre lokale fotavtrykk med hensyn til energibruk, slitasje på natur, støy og andre ulemper for lokalbefolkninga.
 • Bidrar til å skape bærekraftige byer og lokalsamfunn
 

Vi måler miljøarbeidet i bedriften slik:

 •    Miljøsertifisering
 •    Leverandørlister
 •    Prosedyrer
 •    Instrukser
 •    Sjekklister
 •    Tiltak/prosesshjul
 •    Samarbeidsavtaler
 •    Miljørelaterte Avvik 
 •    Restavfall    
 •    Strømforbruk, bygg
 •    Utkjørte kilometer
 •    Dieselforbruk totalt
 •    Dieselforbruk pr. mil
 •    Skader Buss
 •    Sykefravær
 •    Miljøkartlegging levrandører
 •   Miljøkartlegging produkter
 •   Flyreiser
 •   Sorteringsgrad

Våre bærekraft mål:

 Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

 Industri, innovasjon og infrastruktur.

 Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

 Ansvarlig forbruk og produksjon.

 Stoppe klimaendringene

 Livet på land.

 Samarbeid for å nå målene.

VÅR KVALITETS-POLITIKK

Bussring AS skal utføre tjenester og levere produkter med riktig kvalitet og i overensstemmelse med inngåtte avtaler. Kunder og ansatte skal tas med på søk etter forbedringer og utvikling av tjenester. Bedriften skal holde seg oppdatert på lover og forskrifter som gjelder for bedriftens virksomhetsområde.

Ved hjelp av tilbakemeldinger fra kunder og avviksrapporter vil vi påse at kvaliteten på tjenesten til enhver tid er tilfredsstillende. Ved hjelp av Sikker jobbanalyse, instrukser, prosedyrer  og sjekklister vil vi sikre oss at det blir utført trygg og miljøbevisst kjøring. Vi vil sikre oss at planlagt transport blir gjennomført etter de krav som gjelder til opplæring,og i forhold til gjeldende lover. Slik at kunde kan føle seg trygg på at vi gjennomfører oppdrag på en ansvalig måte.

Vi har som mål at alle ansatte skal yte service og kundebehandling i hendhold til våre verdier. Ovennevnte avgjør hyppigheten av oppdatering når det gjelder kunnskap om service og bedriftens servicenivå.

Våre sertifikater:

Miljøfyrtårn sertifikat

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015