Miljø, kvalitet og trafikksikkerhet gjennom ISO- sertifisering

Miljøfyrtårn og ISO-sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart. Dette betyr at Bussring sine kunder og samarbeidspartnere kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne drive i henhold til de standarder som ISO-sertifiseringen krever.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn

ISO (den Internasjonale Organisasjon for Standardisering) utarbeider standarder for blant annet miljø og kvalitet. Dette er beskrevet gjennom standardene ISO14001 og ISO9001 og passer til organisasjoner i alle næringer.

Et ISO 9001: 2015-sertifikat viser at kvalitetsstyringssystemet i bedriften er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med denne. Dette er en prosessorientert standard, og den legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Elementer i standarden er blant annet; kvalitetsstyringssystem, ressursstyring, produktsalg, måling, analyse og forbedring.

Et ISO 14001: 2015-sertifikat viser at bedriften er målt opp mot en standard for god miljøledelse og at den er i samsvar med denne. Standarden er basert på to konsepter; kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk. Elementer i standarden er blant annet miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og utbedring og ledelsesevaluering.

VÅR MILJØ-POLICY

Bussring sin miljøpolitikk skal tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav.

Vårt verdigrunnlag består av visjon, omdømmeverdier og grunnverdier.
Vi skal jobbe for en transport og turistnæring som gjennom økonomisk vekst skal kunne tilby anstendige helårlige arbeidsplasser som igjen bidrar til å skape bærekraftige byer og lokalsamfunn.
Vi skal jobbe med bærekraft gjennom ansvarlig forbruk og produksjon, med mål om å bidra til å stoppe klimaendringene.
Vi skal alltid arbeide for å minimere våre lokale fotavtrykk med hensyn til energibruk, slitasje på natur, støy og andre ulemper for lokalbefolkninga.
Vi skal kontinuerlig søke å vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Bussring.

Vi definerer bedriftens miljøpolicy slik:

 • Bli sertifisert og levere etter standardene ISO 14001. Fortsette å jobbe med krav for å beholde status som miljøfyrtårnsertifisert.Tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • Tenke kvalitet og miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
 • Etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimere bruk av forbruksmaterialer
 • Bruke ISO14001 miljøledelsesstyringssystemet som gir gode retningslinjer
 • Ha gode rutiner, instrukser og prosedyrer som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten
 • Foretrekke samarbeid med leverandører som er klima- og miljøbevisste og eventuelt oppfordre dem til å bli miljøsertifisert
 • Bidra til lokal verdiskaping gjennom å samarbeide med lokale leverandører
 • Oppfordre gjester til å betale CO2 kompensasjon for reiser
 • Spre trafikken over flere sesonger, produkter og gjennom dette involvere flere samarbeidspartnere i regionen
 • Alt vi gjør skal hensyn ta miljøet, naturen, folkene som bor her og utvikling på en bærekraftig måte.
 • Vi har som mål å sørge for en mest mulig miljø- og klimavennlig leveranse av alle produkter og tjenester som er tilgjengelige gjennom vårt bookingsystem, både egne aktiviteter og ved videresalg av andres aktiviteter og tjenester.
 • Vi har som mål å arbeide for å minimere våre lokale fotavtrykk med hensyn til energibruk, slitasje på natur, støy og andre ulemper for lokalbefolkninga.
 • Bidrar til å skape bærekraftige byer og lokalsamfunn
 

Vi måler miljøarbeidet i bedriften slik:

 •    Miljøsertifisering
 •    Leverandørlister
 •    Prosedyrer
 •    Instrukser
 •    Sjekklister
 •    Tiltak/prosesshjul
 •    Samarbeidsavtaler
 •    Miljørelaterte Avvik 
 •    Restavfall    
 •    Strømforbruk, bygg
 •    Utkjørte kilometer
 •    Dieselforbruk totalt
 •    Dieselforbruk pr. mil
 •    Skader Buss
 •    Sykefravær
 •    Miljøkartlegging levrandører
 •   Miljøkartlegging produkter
 •   Flyreiser
 •   Sorteringsgrad
 

Våre bærekraft mål:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Industri, innovasjon og infrastruktur.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Ansvarlig forbruk og produksjon.

Stoppe klimaendringene

Livet på land.

Samarbeid for å nå målene.

VÅR KVALITETS-POLICY

Bussring AS skal utføre tjenester og levere produkter med riktig kvalitet og i overensstemmelse med inngåtte avtaler. Kunder og ansatte skal tas med på søk etter forbedringer og utvikling av tjenester. Bedriften skal holde seg oppdatert på lover og forskrifter som gjelder for bedriftens virksomhetsområde.

Ved hjelp av tilbakemeldinger fra kunder og avviksrapporter vil vi påse at kvaliteten på tjenesten til enhver tid er tilfredsstillende. Ved hjelp av Sikker jobbanalyse, instrukser, prosedyrer  og sjekklister vil vi sikre oss at det blir utført trygg og miljøbevisst kjøring. Vi vil sikre oss at planlagt transport blir gjennomført etter de krav som gjelder til opplæring,og i forhold til gjeldende lover. Slik at kunde kan føle seg trygg på at vi gjennomfører oppdrag på en ansvalig måte.

Vi har som mål at alle ansatte skal yte service og kundebehandling i hendhold til våre verdier. Ovennevnte avgjør hyppigheten av oppdatering når det gjelder kunnskap om service og bedriftens servicenivå.

VÅR TRAFIKKSIKKERHETSPOLICY

Trafikksikkerhetskrav i Bussring

Bussring sitt styringssystem for trafikksikkerhet er oppbygd etter ISO 39001. Systemet skal ivaretar alle trafikksikkerhetsmessige aspekter.

Trafikksikkerhet er ett lederansvar og skal prioriteres. Bussring skal følge trafikkbestemmelsene, ta hensyn til egen og andres sikkerhet samt ha en trygg og sikker kjørestil for å unngå skader og ulykker.

Bedriften har plikt og ansvar for å overvåke og følge oppsjåfører i forhold til kjørestil. Dette for å kunne følge opp trafikksikkerhetsarbeidet.

Dataene gjennomgåes sammen med sjåførene i oppfølgingsamtaler og sjåførmøter.

 

Opplæring i trafikksikkerhet og skadeforebyggende arbeid:

Alle våre sjåfører skal gjennomføre trafikksikkerhetskurs og berdskapsøvelser hvert 3 år.

Alle ansatte skal ha en grunndig opplæring i forhold til trafikksikkerhet, holdniger og adferd i trafikken.

De grunnlegende reglene om opptreden i trafikken som aktsomhet, hensyn og varsomhet skal være de ansattes fokus.

Dette innebærer også defensiv kjørestil med de 4 grunnreglene se-oppfatte-avgjøre-handle.

Vi har som mål å ha ansvarsbevisste, profosjonelle ansatte som følger lover,regler og andre krav.

 • Alle våre sjåfører blir sjekke ut for grunnleggende førerkompetanse
 • Alle sjåfører får opplæring i bruk av kjøretøy
 • Alle sjåfører får opplæring i HMSK systemet, trafikksikkerhetskrav og gjennomgang av våre kvalitet, miljø og trafikksikkerhets policyer.

 

Transportutøvelse:

Vegtrafikkloven og forskrifter er grunnlag for all transport utøvelse. Vi legger tilrette for at den skal følges.

For øvrig gjelder:

 • Nulltoelranse i forhold til overtredelse av trafikklovgivningen med hensyn til fart,rus , bruk av mobiltelefon uten hansfree og bilbeltebruk.
 • Vi kjører alltid med en trygg, sikker kjøtrestil og gjør vårt beste for at medtrafikkanter kan føle seg trygge når vi er på veiene.
 • Vi tar pause når vi er trøtte
 • Vi kjører ikke dersom kjøreforholdene er av en slik art at det kan utsette oss eller andre for fare.
 • bilbelte skal alltid brukes under kjøring
 • Det skal være planer, prosedyrer, rutiner som ivaretar kjøre og hviletidsbestemmelsene
 • Det skal være prosedyre for hva vi gjør om ulykken er ute. Det skal være  beredskapsplan som ivaretar skade på personer,matriell eller miljø.
 • Våre sjåfører skal ikke snakke i mobil under kjøring (kun hansfree)
 • nettbrett benyttes kun når kjøretøy står stille
 • Navigasjonssystemer betjenes kun når kjøretøy står stille.

Vårt utstyr skal ha en kvalitet som til enhvertid er tilfredstillende iht. lover, miljø,sikkerhet, egne krav og kundens krav.

Kvaliteten opprettesholdes gjennom systematisk vedlikehold og innkjøpsrutiner.

Om uhellet skulle inntreffe skal vi ha en beredskapsplan og ledelse som bidrar til å redusere konsekvensene av en hendelse, ivaretar de involverte og kartlegger årsaken.

 

Vi jobber kontinuelig med forbedring innen trafikksikkerhet.

Vi forbedrer oss gjennom tekniske og prosessbaserte tiltak.

Systematisk innsamling av informasjon gjennom krav fra kunder, avvik, sikker jobb analyse og arbeidsuvekslig er vårt fundament i vår beslutningsprosess og som underlag for utarbeidelse av instrukser og prossedyrer samt fastsettelse av mål,del-mål.

I vår bedrift skal alle sjåfører og andre ansatte melde inn avvik ved:

 • Skader
 • ulykker
 • uønskedehendelser
 • nesten ulykker
 • miljø
 • annet

Avvik meldes inn i våre elektroniske system Simployer. Her blir avvik fortløpende behandlet og fulgt opp. Bedriften fokus er utbedring ,forbedring og forbygging. Alle som legger inn avvik blir innvolvert i prosessen med tanke på forslag til forbedring.

 

Styringssystem for veg- og trafikksikkerhet

For å forebygge og forhindre trafikkulykker på vei jobber vi målbevisst med bedre styring av trafikksikkerhetsarbeidet i vår bedrift. Målsetningen for systematisk jobbing med trafikksikkerhet, er å redusere alvorlige farer som kan medføre ulykker med personskader og tap av liv og eiendom.

På denne måten tar vi både et samfunnsansvar og oppfyller våre sikkerhetsmål.

 

Dette arbeidet består bl.a. i:

 • Datafangst fra PDS, Fartsskriver og Volvo Connect
 • Systematisk innføring av en aktiv sikkerhetstanke i bedriften, som en del av bedriftens policy, verdier, daglige virke og kultur.
 • Aktivt sikkerhetsarbeid gjennom bedre intern kommunikasjon mellom ansatt, ansatte og ledelse.
 • Ved nyansettelse av sjåfører vil det bli gitt opplæring og gjennomgang av virksomhetens HMSK system med instrukser, prosedyrer og de krav som settes til trafikksikkerhet og kjøring av bedriftens kjøretøy.
 • Det gjennomføres også faste kurs, øvelser for sjåførene der de også blir trent i førstehjelp og hvordan opptre ved ulykker.
 • Det gjennomføres risikovurdering før hvert prosjekt der det utarbeides instrukser og prosedyrer for oppdraget. I tillegg gjennomfører sjåfør SJA sikker jobbanalyse og gjennomgang av sjekkliste før oppdraget starter.
 • Oppdrag som ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte, avvises. Ingen ansatte skal gå på akkord med sikkerheten under utførelse av sitt arbeid.
 • Ved ulykke har vi egen beredskaps plan og prosedyrer som forteller hva du skal gjøre ved ulykker.
 • Kjøre hvile tid registreres digitalt og det vil være mulig å lese om hvordan sjåfør har kjørt.
 • Uhell analyseres sammen med den involverte sjåfør og erfaringsutveksling vil gjennomgås i HMSK/sjåførmøter.
 • Alle skader og uhell føres inn i vårt avvikssystem. Der registreres også bedriftens kostnader ved uhell og skader.
 • Det utarbeides uhell og skade analyser og tiltak føres inn i tiltaksplan og iverksettes.
 • Målet med å ha et aktivt fokus på trafikksikkerhet er å redusere antall uhell, skader og ulykker.
 • Vårt mål er null skader og ulykker.

 

Vi ønsker innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Bussring AS?

Send forslag til booking@bussring.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn,

Vennlig hilsen

Bussring AS

Våre sertifikater:

Miljøfyrtårn sertifikat

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 39001

Translate »